Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Радостина Михайлова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Медиазнание, 30 Л + 30 У - Връзки с обществеността-2
стая - 1404
поток;

Сряда

Междукултурна комуникация, 5 л доц. д-р Л. Антонов, 25 Л - Връзки с обществеността-4
стая - 1341
поток;

Междукултурна комуникация, 30 У - Връзки с обществеността-4
стая - 1341
поток;

Теория на масовата комуникация, СХ 30 Л + 15 У - Връзки с обществеността-1
стая - 1341
поток;

Четвъртък

Приложна семиотика 30 Л + 15 У - Връзки с обществеността-3
стая - 1341
поток;

Петък
Събота
Неделя